The Japan Society for Respiratory Endoscopy

Executive staff

Last Update: July 18, 2023 

President

Term of service: June 28,2023 -June 11,2025

 • Fumihiro Asano

Vice-president

Term of service: June 28,2023 -June 11,2025

 • Yoshinori Okada

Chair

Term of service: July 1, 2023 - the closing day of the 2024 annual meeting

 • Tomoya Kawaguchi

Vice-chair

Term of service: July 1, 2023 - the closing day of the 2024 annual meeting

 • Yoshinori Okada

Vice-chair-elect

Term of service: July 1, 2023 - the closing day of the 2024 annual meeting

 • Makoto Suzuki

Board of directors (28 members)

Term of service: June 28,2023 -June 11,2025
(◎symbol: division manager, ○symbol: vice-division manager)

Hokkaido Division

 • ◎Satoshi Oizumi
 • ○Shinobu Osanai

Tohoku Division

 • ◎Yoshinori Okada
 • ○Akira Sakurada

Kanto Division

 • Akira Iyoda
 • Jitsuo Usuda
 • Tatsuo Ohira
 • ○Yukinori Sakao
 • Kiyoshi Shibuya
 • Masahiro Seike
 • Hiroyoshi Tubochi
 • Takahiro Nakajima
 • Makoto Maemondo
 • ◎Masamichi Mineshita

Chubu Division

 • ○Fumihiro Asano
 • Kazuyoshi Imaizumi
 • ◎Akio Niimi

Hokuriku Division

 • ○Hidetaka Uramoto
 • ◎Seiji Yano

Kinki Division

 • ○Tomoya Kawaguchi
 • Motoko Tachihara
 • ◎Yasutaka Nakano
 • Kazuya Fukuoka

Chugoku-Shikoku Division

 • ◎Takuo Shibayama
 • ○Hiromitu Takizawa

Kyushu Division

 • Takeshi Nagayasu
 • ○Daisuke Himeji
 • ◎Hiroshi Mukae

Auditors

Term of service: June 28,2023 -June 11,2025

 • Masahide Oki
 • Masayuki Chida
Share on Facebook Twitter LINE
Page Top