JSRE HOME
  > English  > Executive staff

Executive staff

President
Term of service: July 1, 2017 - June 30, 2019

Koichi Kaneko

Chair
Term of service: June 11, 2017 - the closing day of the 2018 annual meeting

Akihiko Gemma

Vice-chair
Term of service: June 11, 2017 - the closing day of the 2018 annual meeting

Masafumi Kawamura

Vice-chair-elect
Term of service: June 11, 2017 - the closing day of the 2018 annual meeting

Yoshinobu Ohsaki

Board of directors (28 members)
Term of service: July 1, 2017 - June 30, 2019
(◎symbol: division manager, ○symbol: vice-division manager)

 Hokkaido Division

◎Yoshinobu Ohsaki ○Hiroki Takahashi

 Tohoku Division

○Makoto Maemondo ◎Yoshinori Okada

 Kanto Division

Shunsuke Endo Kinya Furukawa Akira Iyoda
◎Mitsutaka Kadokura Koichi Kaneko Hideo Kobayashi
Mitsuo Nakayama Tatsuo Ohira Masahiro Seike
○Yuichi Takiguchi Jitsuo Usuda Ichiro Yoshino

 Chubu Division

Fumihiro Asano ◎Ryoichi Nakanishi ○Hideo Saka

 Hokuriku Division

◎Kazuo Kasahara ○Hidetaka Uramoto

 Kinki Division

◎Tomoya Kawaguchi ○Yuji Tohda

 Chugoku-Shikoku Division

◎Kazuya Kondo ○Yasushi Tanimoto

 Kyushu Division

Junichi Kadota ○Hiroshi Mukae ◎Takeshi Nagayasu

Auditors
Term of service: July 1, 2017 - June 30, 2019

Noriaki Kurimoto Kenji Nishii
TOP